Trần Thiện Thanh

Trưởng Ban Quỹ Thiện Nguyện
Số điện thoại: 0944 911 339

Phạm Thị Phượng

Thư Ký Ban Quỹ Thiện Nguyện
Số điện thoại: 0906 821 093

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Thư Ký Ban Quỹ Thiện Nguyện
Số điện thoại: 0968 820 824